Stichting Masterskip Wylde Swan

Onderwijs met meerwaarde

Levenslessen beïnvloeden je in een bijzondere omgeving veel ingrijpender dan thuis. Jongeren weten dat zelf maar al te goed en zoeken die levensverrijkende ervaringen graag op. Er zijn jongeren die na hun eindexamen voor hun lol op reis gaan, maar er zijn er ook die een jaar in een ziekenhuis gaan werken, een township helpen opknappen of met Greenpeace op reis gaan om de wereld te verbeteren. Jongeren zijn altijd op zoek geweest naar ervaringen die hun leven vormen.

De leeftijd voor dit soort bijzondere vorming wordt steeds lager. De wereld is een dorp, en jongeren maken liefst zo vroeg mogelijk met alle uithoeken ervan kennis. Daardoor is er een grote behoefte aan programma’s die een ander soort scholing bieden naast en in samenwerking met het reguliere onderwijs, ook en juist voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd.

Levenslessen op zee

Een zeereis is bij uitstek geschikt voor zulk onderwijs met een meerwaarde. Anders dan in het hooggebergte, de sloppenwijk of de jungle kan het reguliere leren er gewoon doorgaan, naast de ervaringen die het leven op zee biedt. Een deel van de technische vakken is rechtstreeks in te passen in het werk aan boord: de lessen over navigatie, meteorologie, motorkennis en stromingsleer sluiten naadloos aan bij vakken als wis- en natuurkunde, wereldoriëntatie en biologie, en de sociale vaardigheden die je opdoet in een team dat ’s nachts wachtloopt zijn van onschatbare waarde voor de rest van je leven.

Stichting Masterskip Wylde Swan wil die bijzondere levenservaringen aanboren, en gebruiken voor kwalitatief hoogstaand onderwijs, waarbij het leerprogramma van school samenvloeit met het leven aan boord van een groot zeilschip: High Seas Education.

Experiential Learning

Jongeren die net aan hun eerste echte baan zijn begonnen, praten onveranderlijk over het enorme verschil tussen school en werk, tussen je eigen tijd indelen en de druk van de deadline, tussen leren om te werken en werken om te leren. Een goede voorbereiding op een werkend bestaan, met alle verantwoordelijkheden van dien, houdt nu eenmaal meer in dan het vergaren van kennis. Masterskip Wylde Swan is juist hierom in alle opzichten een levensschool. Ervaringsleren: een zowel brede als diepgaande vorming waarmee je de wereld aankunt.

Doel

Ons doel is om een programma aan te bieden, dat in een relatief korte periode maximale kennis en ervaring oplevert. Ervaringsleren op het hoogste niveau. Kwaliteit bieden is voor ons: de verwachtingen overtreffen, werk maken van kritische feedback, voortdurend verbeteren, en aanspreekbaar zijn op resultaat. Masterskip moet een programma zijn waarvan alle betrokkenen zeggen, van deelnemer tot leerplichtambtenaar en van ouder tot bemanningslid: ‘Dit is in alle opzichten méér geworden dan we hadden durven dromen.’

Impact

De impact is groot, en werkt op allerlei manieren door in het dagelijks leven van de deelnemers. Die hebben met het programma hun kwaliteiten op het gebied van verantwoordelijkheid, aanspreekbaarheid en leiderschap vergroot. Ze hebben de waarde van teamwork leren kennen en weten wat hun eigen sterktes en zwaktes in een team zijn. Het werk aan boord heeft hen voorzien van bijzondere kennis, die hen doet uitsteken boven hun leeftijdgenoten. Kennis die hen niet altijd rechtstreeks van dienst is in hun opleiding of baan, maar die indirect doorwerkt. Jongeren hebben levensverrijkende ervaringen opgedaan, een korte, maar vitale periode ‘buiten de box’ geleefd, echte vriendschap ervaren en meer over zichzelf geleerd dan wanneer ze thuis waren gebleven.